Kamerdebat: zorgfraude mag keuzevrijheid niet beperken

vergrootglas

Op 3 februari 2022 vergadert de Vaste Kamercommissie VWS over Zorgfraude. Zorgfraude bestrijden is bittere noodzaak. Geld dat voor zorg aan kinderen, jongeren of volwassenen is bedoeld, lekt onnodig weg. Dit terwijl er lange wachtlijsten zijn en de toegang en betaalbaarheid tot ggz-zorg onder druk staan. Toezicht hierop moet gedegen zijn. Het ontstane wantrouwen heeft echter gevolgen voor de zorg door niet-gecontracteerde aanbieders. In veel gevallen vergoeden zorgverzekeraars deze zorg nog maar voor 75% of minder. De restitutiepolis dreigt te verdwijnen en zorgaanbieders worden gedwongen tot contractering met zorgverzekeraars. MIND pleit voor diversiteit van het zorgaanbod en voor de keuzevrijheid van de cliënt.

Belangrijke stappen om zorgfraude te voorkomen

De berichten over zorgfraude zijn er zoals de “Derde rapportage rechtmatige zorg 2018-2021” laat zien dat in 2019 € 91,4 miljoen is teruggevorderd door verzekeraars. Jaarlijks gaat het dus om vele miljoenen euro’s in de Zvw, de Wlz, Jeugdzorg en Wmo, zoals begeleid wonen en dagbesteding, en rond de pgb’s. Ook het journalistiek platform Follow the Money toonde aan dat commerciële (jeugdhulp)bedrijven vaak meer dan 10 procent winst maken. Hopelijk leidt het nieuwe Zorgprestatiemodel ertoe dat volwassen patiënten in de ggz en forensische zorg beter hun rekening kunnen controleren. En maakt de Wet toetreding zorgaanbieders die dit jaar ingegaan is, het mogelijk om zorgondernemingen met meer dan 10 medewerkers beter te kunnen controleren op hun kwaliteit en jaarrekening. Ook met het informatie knooppunt zorgfraude (IKZ), een samenwerkingsverband van alle controlerende partijen, is een belangrijke stap gezet. Wat ons betreft zouden nog meer gemeenten dan de huidige 50% zich hierbij moeten aansluiten.

Niet te ver doorschieten in controle

De aanpak van zorgfraude heeft ook een keerzijde. Meerdere verzekeraars vergoeden dit jaar nog maar 75% van de niet-gecontracteerde ggz. In feite verdwijnt de restitutiepolis. MIND maakt zich zorgen om de tendens om zoveel mogelijk aanbieders in de ggz te stimuleren tot contractering om zo gepast gebruik te bewerkstelligen. Het lijkt erop dat vanuit wantrouwen wordt gekeken naar alle niet-gecontracteerde hulpverleners of vrijgevestigden.
 
Gepast gebruik en zorgevaluatie vinden we vanzelfsprekend. De keuzevrijheid voor een hulpverlener door cliënten en hun naasten mag daarbij echter niet in het geding komen. Ook vanwege de enorme wachtlijsten in de ggz, is het voor veel cliënten van groot belang om een andere aanbieder te kunnen kiezen dan de aanbieder waar hun zorgverzekeraar een contract mee heeft. Zodat zij toch de zorg krijgen die ze heel hard nodig hebben. Wat ons betreft is representatief onderzoek nodig naar de keuzevrijheid voor cliënten, de gevolgen voor de diversiteit in het zorgaanbod en de extra kosten die cliënten nu moeten maken voor zelfgekozen niet-gecontracteerde zorgverleners.

Meer thema's