Voorlopig model verbeteren melding personen met verward gedrag

Mensen in crisissituaties krijgen vaak niet de zorg die zij nodig hebben. Dit kan leiden tot schrijnende situaties voor cliënten en naastbetrokkenen. Het is van belang dat de melding van personen met verward gedrag leidt tot een zo snel mogelijke inzet van passende hulpverlening. Op dit moment ontstaan er problemen bij het bepalen van de urgentie van de melding en de hulpverlener die dan moet worden ingeschakeld. Het doel van dit model is het verbeteren van de behandeling van meldingen van personen met verward gedrag die bij de politie en de Meldkamer Ambulance terechtkomen. Bij de ontwikkeling van dit model is een groot aantal ervaringsdeskundigen betrokken geweest. Hun inbreng was noodzakelijk om de knelpunten die er zijn goed in beeld te krijgen en passende oplossingen daarvoor te vinden.

Versterken psychische triage
Voor een snellere inzet van passende hulpverlening voor personen met verward gedrag is het noodzakelijk dat er snel een juiste beoordeling (triage) komt van de psychische toestand van de persoon. Om aan de juiste hulpverlener over te kunnen dragen gaan politiecentralisten (mensen achter de telefoonnummers) en personeel van meldkamer ambulance een aantal aanvullende vragen stellen na de algemene eerste intake. Deze vragen zijn gericht op het beter inschatten van de situatie en de hulpbehoefte. In het model is verder afgesproken dat de Acute Psychiatrische Hulpverlening (APH)-triagefunctie wordt versterkt. De APH-triagefunctie is erop gericht om te bepalen welke hulpverlening nodig is (of acuut psychiatrische hulpverlening nodig is) en binnen welke tijd. De APH-triagefunctie moet 24/7 bereikbaar zijn en dient binnen 5 minuten telefonisch beschikbaar te zijn om triage uit te kunnen voeren.

Meldfunctie gemeente/GGD voor de niet-acute hulpbehoefte
MIND is van mening dat het belangrijk is dat personen met verward gedrag en hun omgeving direct ergens terecht kunnen. Ook wanneer de signalen (nog) niet acuut zijn. Zodat cliënten of hun naasten bijvoorbeeld zelfhulpadvies krijgen, of als het nodig is worden toegeleid naar passende hulpverlening. In het model is afgesproken dat er een meldfunctie komt van de gemeente of de GGD die erop is gericht om personen met verward gedrag met een niet-acute hulpbehoefte toe te leiden naar passende hulpverlening. De meldfunctie is bedoeld voor meldingen over en door personen met verward gedrag met een niet-acute hulpbehoefte of hun naasten en dient 24/7 bereikbaar te zijn. Toeleiding naar zorg, begeleiding of ondersteuning gebeurt vanuit een passende, persoonsgerichte aanpak die gericht is op het herstel van de zelfregie van de persoon met verward gedrag. De meldfunctie kan mogelijk gecombineerd worden met of uitgevoerd worden door bestaande gemeente/GGD meldpunten voor personen met verward gedrag en/of met andere meldfuncties die gemeentes of regio’s op dit moment inrichten.

Pilots
Partijen hebben afgesproken om in pilots punten uit het model verder te verkennen en uit te werken. Het gaat daarbij om de inschatting van politie en MKA omtrent de benodigde (verdere) triage, de situatiering van de APH-triagefunctie en de 24/7 bereikbaarheid van de niet-acute meldfunctie. Het voorlopig model kan een definitief advies worden als de resultaten uit pilots en andere ervaringen in de praktijk laten zien dat de functies en processen zoals ze beschreven zijn in het model goed werken.

Meer informatie
In oktober 2015 benoemden de ministeries van VWS en VenJ en de VNG het aanjaagteam Verwarde Personen. Het aanjaagteam heeft negen bouwstenen ontwikkeld waar gemeentes en betrokken ketenpartners aan werken om te komen tot een sluitende aanpak voor personen met verward gedrag, waaronder de bouwsteen melding.

Bekijk hier het model meldingen, bijlagen en de aanbiedingsbrief

Bij vragen kunt u ook contact opnemen met MIND, Lotte Frans-Kits, lotte.franskits@wijzijnmind.nl 

model meldingen verwarde personen
Meer nieuws