Voorstel Jeugdwet een mogelijke stap in de goede richting

Begin september heeft MIND samen met haar achterban gereageerd op het voorstel voor herziening van de Jeugdwet die sinds de invoering in 2015 leidde tot diverse kritische rapportages en schrijnende casussen. We zijn voorzichtig positief over de voorgestelde maatregelen om een betere toekomst voor de jeugd te creëren.

Met name het versterken van de regionale samenwerking en het verbreden en intensiveren van het toezicht op jeugdhulp is een stap vooruit. We zien echter ook een aantal blinde vlekken in het voorstel en het baart ons zorgen dat bepaalde voorgestelde wijzingen dermate ingrijpend zijn voor het huidige stelsel en betrokken partijen dat we de haalbaarheid en uitvoerbaar hierdoor betwijfelen.

Betrek jeugdigen en ouders en concretiseer aanpak van de wachtlijsten

In onze reactie aan de betrokken ministeries wijzen we onder andere op de regionale cliëntenorganisaties; betrek hen bij veranderingen in de jeugdzorg. Vraag jeugdigen en ouders actief naar hun ervaringen, hun wensen, wat er goed ging en wat er beter kon. Verder pleiten we voor betere intake en doorverwijzing van jeugdigen en hun ouders: wanneer gaat het om een opvoedkundige vraag en wanneer om een psychische hulpvraag. Het is belangrijk om daar ervaringsdeskundigheid bij in te zetten. Daarnaast ontbreekt in het voorstel op welke wijze de wachtlijsten worden aangepakt en hoe voor voldoende plekken in de hoog specialistische zorg wordt gezorgd.

Naar verwachting zal de herziene wet pas op zijn vroegst in 2022 ingaan. Lees onze uitgebreide reactie.

Meer nieuws