Nieuw kwaliteitsstatuut ggz

ervaringmonitor wvggz

Sinds 1 januari 2022 geldt het Landelijke Kwaliteitsstatuut GGZ. Zorgaanbieders zullen voor 1 juli hun eigen kwaliteitsstatuut hierop aanpassen. In het kwaliteitsstatuut beschrijft een zorgaanbieder hoe ze ervoor zorgt dat de juiste hulp, op de juiste plaats, door de juiste zorgprofessionals is geregeld. Het geeft de client en diens naasten inzicht in de inhoud en het verloop van de verschillende fasen van de zorgverlening, zodat deze zich een beeld kan vormen wat hen te wachten staat. Het helpt een cliënt keuzes te maken en deel te nemen aan besluitvorming over diens eigen zorgtraject. Ook staat in het kwaliteitsstatuut welke beroepsgroep in welke fasen of situatie als regiebehandelaar mag optreden en wat de verantwoordelijkheden en taken van de regiebehandelaar zijn. Voor cliënten wordt een eenvoudig leesbare, landelijke versie gemaakt. Deze is naar verwachting in mei klaar.  

Hoe in de instelling vormgeven?

Vanaf 1 januari 2017 zijn ggz zorgaanbieders in de Zorgverzekeringswet verplicht om een kwaliteitsstatuut te hebben. Per 1 januari 2022 geldt hiervoor het Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ als uitgangspunt. Dat wil zeggen dat zorgaanbieders het Landelijk Kwaliteitsstatuut als basis gebruiken voor hun eigen kwaliteitsstatuut. Zorgaanbieders hoeven dit niet letterlijk over te nemen. Zij mogen afwijken onder voorwaarde dat zij dit toelichten in hun eigen kwaliteitsstatuut. Natuurlijk moet de zorgaanbieder wel aan minimale kwaliteitseisen voldoen. Zorgaanbieders moeten voor 1 juli 2022 hun eigen kwaliteitsstatuut hebben aangepast op basis van het Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ. Elke instelling zal dit met haar medezeggenschapsorganen, zoals de Cliëntenraad en Familie- en Naasten Raad, willen bespreken.   

Betrokkenheid MIND

MIND heeft intensief meegedacht over de inhoud van het Landelijk Kwaliteitsstatuut. In onze ogen heeft het Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ goede uitgangspunten. Cliënten krijgen zoveel mogelijk één aanspreekpunt, de zorgvraag centraal staat, de focus is op herstel en een integrale benadering en op samen leren en verbeteren door professionals. Dit laatste krijgt onder andere vorm in het Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ doordat regiebehandelaren deel moeten nemen aan lerende netwerken. Het Landelijk Kwaliteitsstatuut onderscheidt cliënten in verschillende categorieën in (A t/m D). Op basis van de complexiteit van iemands zorgvraag en van het zorgaanbod dat een cliënt nodig heeft, wordt bepaald welke beroepsgroep regiebehandelaar kan zijn. Daarnaast maakt het Landelijk Kwaliteitsstatuut onderscheid tussen een indicerend regiebehandelaar en een coördinerend regiebehandelaar, waarbij de indicerend regiebehandelaar vooral betrokken is bij de diagnostiek en indicatiestelling en de coördinerend regiebehandelaar bij de behandeling. Overigens hoeven dit niet twee verschillende personen te zijn.  

Tijdelijke afspraak regiebehandelaarschap 2022

Het ‘vertalen’ van het Landelijke Kwaliteitsstatuut naar het eigen kwaliteitsstatuut van een zorgaanbieder is ingewikkeld. De meeste zorgaanbieders zijn daar nog niet mee klaar. Om in 2022 toch voor cliënten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars duidelijkheid te hebben welke beroepsgroep voor welke cliënt regiebehandelaar kan zijn, hebben partijen hierover afspraken gemaakt: de ‘Tijdelijke invulling regiebehandelaarschap’. Hierin staat welke beroepsgroepen regiebehandelaar kunnen zijn zowel in de vrijgevestigde praktijk als in instellingen. Deze afspraak geldt in ieder geval voor 2022. Zorgaanbieders die deze afspraak volgen, vermelden dit in hun eigen kwaliteitsstatuut. 

Veldafspraak-Tijdelijke-invulling-regiebehandelaarschap-2022.pdf (zorgprestatiemodel.nl) 

Lees hier verder over het Nieuw Landelijk Kwaliteitsstatuut ggz (mindplatform.nl) 

Meer nieuws