Manifest Toegankelijke Politiek

manifest politieke toegankelijkheid feb 2023

Hoe kunnen politieke partijen de participatie door mensen met een beperking bevorderen? Het aanjaagteam van politici met een beperking heeft hierover een manifest opgesteld. MIND is één van de ondersteuners van dit manifest dat op 7 februari wordt aangeboden aan mevrouw K. Hagen, de voorzitter van de vaste commissie van de Tweede Kamer voor Binnenlandse Zaken.

Deelname aan de politiek van zoveel mogelijk burgers is een wezenlijk onderdeel van onze representatieve democratie. Ook het VN-verdrag over de rechten van mensen met een beperking stelt dat deelname aan politieke en bestuurlijke activiteiten belangrijk is voor volwaardig burgerschap. Mensen met een beperking (lichamelijk, psychisch of anderszins) nemen naar verhouding echter erg weinig deel aan politieke activiteiten (als gemeenteraadslid of wethouder, maar ook in een functie in een politieke partij).

Manifest met aanbevelingen

Het aanjaagteam van politici met een beperking heeft daarom een manifest opgesteld om politieke partijen te stimuleren meer mensen met een beperking te betrekken bij hun activiteiten. Het manifest geeft onze ervaringen, bevindingen en aanbevelingen weer. Onze aanbevelingen aan politieke partijen zijn: 

  • wees toegankelijk in communicatie en voorzieningen
  • benader mensen met een beperking actief
  • stel ons in de gelegenheid tot een gesprek met een rolmodel
  • laat ons meedraaien in de partij of fractie
  • zorg dat er een aanspreekpunt is waar we met knelpunten terecht kunnen
  • spreek de ambitie uit dat bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2026 tenminste 5% van de kandidaten iemand is met een (functionele) beperking.

Meer dan 30 (belangen)organisaties, politieke partijen en jongerenafdelingen van politieke partijen waaronder MIND hebben hun instemming betuigd met het manifest. Hun namen staan in het manifest vermeld. Het aanjaagteam hoopt dat het manifest bijdraagt aan een grotere politieke participatie door mensen met een beperking.

Aanjaagteam van politici met een beperking

Het aanjaagteam is ingesteld door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Bruins Slot om politieke participatie door mensen met een beperking te stimuleren. Een ander initiatief van dit ministerie is het opzetten van een digitale interactieve ontmoetingsplaats: www.onbeperktindepolitiek.nl. Hier kunnen mensen met een beperking die politiek actief (willen), zijn, belangen- en patiëntenorganisaties, en mensen van politieke partijen die inclusie belangrijk vinden, elkaar vragen stellen, inspireren, stimuleren en tips geven. Ook wordt hier antwoord gegeven op veel gestelde vragen over mensen met een beperking en het politieke ambt. Aanmelding is gratis en kan vanaf 7 februari via www.onbeperktindepolitiek.nl.

2 manifest politieke toegankelijkheid feb 2023
Meer nieuws