Inbreng MIND in kerntaken huisartsenzorg

20206524_m

De Landelijke Huisartsen Vereniging heeft het veld gevraagd mee te denken over de kerntaken van de huisartsenzorg. Met input van de achterban heeft MIND laten weten dat huisartsen meer oog en aandacht moeten hebben voor de context van een cliënt, meer moeten doorverwijzen naar herstelondersteunende mogelijkheden en meer moeten richten op preventie door een gezonde leefstijl te bevorderen.

Betrek naasten en verwijs naar herstelondersteunend aanbod

MIND ​hecht groot belang aan contextuele zorgverlening. In de medisch-generalistische zorg zou meer oog en aandacht moeten komen voor de directe omgeving van de patiënt, zoals familieleden en naasten. Verder wijst MIND op de grote toegevoegde waarde van haar eigen aanbod en dat van haar leden. De huisarts is het eerste aanspreekpunt voor mensen die psychische klachten hebben en speelt daardoor een cruciale rol in de behandeling of verwijzing. Zij zouden vaker moeten verwijzen naar bijvoorbeeld lotgenotencontact en andere herstel-ondersteunende activiteiten van de verenigingen en naar de overbruggingsgesprekken van MIND Korrelatie wanneer mensen moeten wachten voor de ggz. Het is wenselijk dat huisartsen en de POH-ggz vaker naar dit aanbod verwijzen.

Preventieve zorg

Tot slot ziet MIND een actieve rol voor huisartsen weggelegd als het gaat om leefstijlpreventie ter voorkoming van psychische klachten. Tijdens het consult dient aandacht te zijn voor gezonde leefstijl, waaronder voeding, ​gebruik van alcohol ​en drugs, stressreductie en bewegen. Een gezonde leefstijl kan bijdragen aan het voorkomen van psychische klachten, aan het herstel en heeft nut voor terugvalpreventie. Ook heeft de huisarts een poortwachtersfunctie in de preventie van suïcide: door bij vermoedens van suïcidale gedachten door te vragen in gesprek met een client tijdens een consult, door een actieve rol te spelen in het contact houden met de cliënt en naasten na een poging, en door tijdig te verwijzen naar gepaste ggz-zorg, Sensoor en/of 113 zelfmoordpreventie.

Meer nieuws