Inhoud workshops MIND Familie-/Naastendag 2018

Lange workshops

Je kunt in de middag aan 1 lange workshop of 2 korte workshops deelnemen. De lange workshops duren in totaal 2 uur en 15 minuten (inclusief korte pauze). Hiervan kun je dus één volgen op 6 oktober. Je kunt op het aanmeldformulier maximaal drie voorkeuren aankruisen; je wordt dan bij één van je drie voorkeuren geplaatst. Eventueel kun je separaat nog aangeven wat jouw eerste voorkeur is.
 
Workshop lang 1: Familieopstellingen 
Familieopstellingen is een werkvorm die gebruikt wordt om dynamieken, patronen en verstrikkingen zichtbaar te krijgen die voorkomen binnen een familie. Er wordt gewerkt met een persoonlijke vraag van iemand, de opsteller genoemd. Vervolgens komen er representanten voor de opsteller en zijn/haar familieleden te staan, waarna er gewerkt kan worden met de informatie die uit dit veld van representanten tevoorschijn komt. Er kunnen heftige emoties worden ervaren.
Een opstelling brengt inzicht en mogelijk verschuivingen. Deze leiden vaak tot heling, acceptatie en meer rust in het familiesysteem. (door: Labyrint-In Perspectief)
 
Workshop lang 2: De Mat-training voor mantelzorgers
Hoe hanteer je psychische problemen binnen de familie, wat kunt je het beste doen (of laten)?
De Mat is een praktisch toepasbaar model dat snel en eenvoudig duidelijk maakt of je het gedrag van de anderen accepteert of niet en wat je dan kunt doen. De Mat gaat niet over wat de ander kan doen om 'de samenwerking' te verbeteren, maar over wat je zelf kunt doen. Of misschien juist beter kunt laten.
(door: Bureau De Mat)
 
Workshop lang 3: Kom op verhaal
Schrijvend op zoek naar veerkracht en betekenis in het eigen levensverhaal.
In deze workshop gaan familieleden al schrijvend aan de slag met hun eigen verhaal en proeven zo al doende aan de schrijf- en herstelcursus 'Kom op verhaal' die in opdracht van Ypsilon is ontwikkeld door de workshopleider(s). Deelnemer Kom op verhaal 2018: 'De cursus heeft mij veel inzicht, steun en handreikingen gegeven waarmee ik voor mijn gevoel de toekomst beter aan kan. Ik vind deze cursus een juweeltje en zou die heel veel mensen gunnen.' (door: Ypsilon)
 
Workshop lang 4: Omgaan met zelfbeschadiging
Als iemand in je familie of een bekende zichzelf beschadigt voel je je vaak machteloos. Je wilt helpen, maar je weet niet hoe. Het is een moeilijk onderwerp dat je niet zomaar met iedereen deelt. Tijdens deze workshop zal er worden ingegaan op het onderwerp zelfbeschadiging. De workshop wordt geleid door twee ervaringsdeskundigen. Zij delen tijdens de workshop hun persoonlijke ervaringen en geven tips en adviezen. Er is tijdens workshop veel ruimte voor het delen van ervaringen door de deelnemers. (door: Stichting Zelfbeschadiging)
 
Workshop lang 5: Innerlijke balans
Workshop vanuit ervaringsdeskundigheid op basis van Transactionele Analyse. 
In deze interactieve, speelse én serieuze workshop geven wij een andere invalshoek voor het kijken naar psychische (on)gezondheid, zowel die van jezelf als die van de ander. We bieden een model aan dat voor iedereen begrijpelijk is, gebaseerd op de Transactionele Analyse. Voel welke 'rol' jij het beste kent en welke je graag zou ontwikkelen om tot een innerlijke balans te komen. Wie zichzelf goed kent, snapt de ander beter! (door: Labyrint-In Perspectief)
 
Workshop lang 6: Dissociatieve stoornis, wat is dat?
We geven informatie over vier verschillende dissociatieve stoornissen.
1: Derealisatie 2: Depersonalisatie 3: Dissociatieve stoornis NAO en 4: Dissociatieve identiteitsstoornis. Aansluitend is er ruimte voor vragen vanuit de deelnemers. Aan de hand van stellingen, vragen en opdrachten vanuit het spel 'steekje los' gaan we verder inhoudelijk in gesprek over dit thema. (door: Caleidoscoop)
 
Workshop lang 7: WegWijs 2.0
Stel, je loopt al een tijd te zoeken naar passende hulp. Je voelt je door niemand begrepen en loopt keer op keer vast. Het internet overspoelt je met informatie. De keuzes zijn divers. Je kent jezelf, je weet wat je nodig hebt, maar je vindt maar niet de juiste hulpverlenende instantie. Waar begin je? Wat doe je? Hoe maak jij onderscheid? Voel je de druk? Keuzestress? Welkom in de schoenen van een willekeurig persoon die hopeloos of wedijverig zoekt naar de juiste hulp. Het is niet ongewoon dat deze door de veelheid aan keuze-informatie door de bomen het bos niet meer ziet. Ben je je als patiëntenorganisatie of aanbiedende zorgorganisatie daarvan bewust? Denk je te helpen én help je daarmee ook écht? Wat doe je om een passende keuze voor (hoog-)specialistische zorg te faciliteren? Het Projectteam van WegWijs in de GGZ (h)erkende ontwikkelde vanuit een cliëntenperspectief samen met haar achterban een checklist en handzame methode om informatie over het behandel-, ondersteunings- of zorgaanbod voor patiënten en naasten te faciliteren. In deze workshop nemen we je stap voor stap mee in de WegWijsmethodiek. (door: Kamer Familieraden)
 
Workshop lang 8: Ervaringsverhaal cliënt en partner
Eén casus, twee verhalen. Voor de pauze zullen cliënt en partner uitgebreid ingaan op de situatie thuis. Daarbij komt o.a. aan de orde de knelpunten waar zij tegenaan zijn gelopen, de lessen die geleerd zijn en de omgang met ggz. Na de pauze is er ruim tijd voor vragen en persoonlijke inbreng. (door: Kamer Familieraden)

Workshop lang 9: Gespreksgroep Forensische zorg 
Is jouw naaste opgenomen in een forensische kliniek? Je bent niet de enige!
‘Toen bij mij de situatie zo uit de hand gelopen was dat er politie en justitie aan te pas kwam, voelde het als een nare droom die uitkwam. Schaamte dat ik dit niet had kunnen voorkomen, maar ook opluchting omdat ik wist dat hij veilig zat en dat ik dat voelde vond ik naar hem toe weer lastig. Ingewikkelde emoties die ik met niemand kon delen. Dacht ik! Want ik was niet de enige en jij dus ook niet. Tijdens deze MIND-familiedag kunnen we elkaar ontmoeten en onze ervaringen delen.’ (door: Familieperspectief)
 
Workshop lang 10: Gespreksgroep kinderen van & broers en zussen 
In deze gespreksgroep praten wij met elkaar over onze ervaringen en gevoelens die het leven als (volwassen) zoon, dochter, broer of zus van een iemand met psychiatrische problematiek kan oproepen. Uitwisselen met mensen in dezelfde situatie wordt als plezierig ervaren, omdat je snel begrepen wordt en tips kunt krijgen van elkaar. (door: Labyrint-In Perspectief)
 
Workshop lang 11: Gespreksgroep partners
Wat betekent het om partner te zijn van iemand met een psychische kwetsbaarheid? Een gesprek met mensen die vergelijkbare situaties meemaken kan sterken. (door Labyrint–In Perspectief)
 
Workshop lang 12: Gespreksgroep ouders
Wat betekent het ouder te zijn van iemand met een psychische kwetsbaarheid? 
Een gesprek met mensen die vergelijkbare situaties meemaken kan sterken.
(door: Ypsilon)

Korte workshops

De korte workshops duren 1 uur. Hiervan kun je er maximaal twee volgen op
6 oktober. (Een lange workshop volgen is dan niet mogelijk). 
Er is een korte pauze tussen de workshops van 15 minuten. Je kunt desgewenst meerdere voorkeuren aankruisen; je wordt dan bij twee van je voorkeuren geplaatst. Eventueel kun je in het invulvakje aangeven wat jouw eerste voorkeur is.

 
Workshop kort 13: Mentorschap
Wat als de cliënt zijn eigen belangen niet meer kan behartigen?
Mentorschap is bedoeld voor mensen die hun persoonlijke belangen niet meer (volledig) kunnen behartigen. Persoonlijke belangen zijn belangen die gaan over begeleiding, verzorging, behandeling of verpleging van mensen met psychiatrische problematiek, dementie of met een verstandelijke beperking. Een mentor neemt, zoveel mogelijk in overleg met betrokkene, beslissingen. Dit kan gaan om afspraken in het zorgplan of afspraken over de woonplek. Een mentor is een vertrouwenspersoon, adviseur, belangenbehartiger en wettelijk vertegenwoordiger. In deze workshop leer je wat de wettelijke beschermingsmaatregel Mentorschap inhoudt en wanneer je daarmee te maken kunt krijgen. (door: Mentorschap Nederland)

Workshop kort 14: We hebben allemaal ervaring met ouderschap!
Deze workshop is voor ouders die ervaring hebben met psychische problematiek (zelf of bij hun partner). We werken met stellingen over ouderschap bij psychische problemen en bespreken gezamenlijk waar je als ouder wat aan hebt gehad, welke tips kreeg je, wat vond je lastig en wat zou je andere ouders willen meegeven? Gerefereerd wordt aan onderzoek dat is gedaan naar ouderschap en psychische/ psychiatrische/ verslavingsproblematiek waar ouders aangeven graag ondersteuning in de opvoeding te willen. (door: Preventief op Maat)
 
Workshop kort 15: Stembevrijding
In deze workshop maak je kennis met de bevrijdende kracht van jouw unieke stem. Je leert zingend wat er in jou leeft. Via (meditatie)oefeningen kom je in contact met je adem en lijf, waarna je wordt uitgenodigd je over te geven aan je stem. Je zingt samen in de kring, maar op momenten ook alleen en in tweetallen. Iedereen kan zingen. En ieder mens heeft de behoefte zicht te laten horen en gehoord te worden. Bij stembevrijding mag alles er zijn, je geeft uitdrukking aan jezelf en elke klank die uit jou komt is goed. Dat het spannend is, hoort erbij. In spanning zit juist muziek. (door: Atelier La Luna)

Workshop kort 16: Hoe ga jij om met angst of dwang in je gezin?
Heeft jouw partner of kind last heeft van angst of dwang, wel of niet veroorzaakt door een ggz-diagnose? Ben jij degene die zorgt dat alles goed loopt in je gezin?
En die precies weet wat je wel of niet moet doen om te zorgen dat je partner of kind rustig blijft? Loop jij de hele dag op eieren? Staat jouw leven ‘on hold’?
Dit beïnvloedt jou. Grote kans dat jij ook dingen wel of niet ‘moet’ doen. Meedwangen en vermijden noem je dat. Je doet het met liefde, omdat anders de angst en daardoor de eventuele dwang, bij hen erger wordt. Maar helpt het? Hoe beïnvloedt de angst of dwang jouw denken? In deze workshop krijg je inzicht in het patroon waar jij in vastzit en leer je hoe jij uit jouw angst kunt blijven.
(door: Sterk in eigen kracht)
 
Workshop kort 17: Keurmerk Familieminded 
Het keurmerk Familieminded is ontwikkeld door MIND i.s.m. Ypsilon, Labyrint-In-Perspectief, St. Zelfbeschadiging en Kamer Familieraden. In deze workshop laten we zien hoe het keurmerk is opgezet in samenhang met de Quickscan GGZ en de spiegelscan voor naasten. We willen met je in gesprek over de rol die familieraad en familie zelf spelen binnen het keurmerk en we gaan zelf aan de slag met de Quickscan. (door: MIND)
 
Workshop kort 18: Toolkit bipolaire stoornis 
Samen beslissen voor passende zorg en ondersteuning. Deze workshop bespreekt de toolkit om samen met de zorgverlener als naaste te kunnen beslissen welke behandeling en ondersteuning het beste past bij de situatie van jouw psychisch kwetsbare partner of familielid. De inbreng van patiënt, naaste en zorgverleners is gelijkwaardig hierin. De toolkit is bruikbaar voor oriëntatie en voorbereiding en om samen te kunnen afwegen en beslissen. (door: VMDB)
 
Workshop kort 19: Wonen alleen is niet genoeg
Wonen is voor iedereen een basisbehoefte. Maar in de praktijk kunnen mensen met een psychische kwetsbaarheid op allerlei zaken vastlopen. In deze workshop bespreken wij met de deelnemers de resultaten van een actuele raadpleging over dit onderwerp. Daarnaast gaan we in op waar men tegenaan loopt en denken we samen na over hoe het beter kan. We laten ook zien hoe familieleden een woonproject gestart zijn en wat voor impact dit heeft op de bewoners. Als we denken dat zoiets in onze regio niet mogelijk is, wat doen we dan, wat mag je dan minimaal verlangen? (door: VMDB & Ypsilon)
 
Workshop kort 20: Verslavingszorg door de generaties heen en hoe zorg je voor de kinderen?
Het is bekend dat er een specifiek gen bestaat waardoor mensen extra gevoelig zijn voor het fenomeen verslaving. Dat gen wordt van generatie op generatie overgedragen en kan een familie door de jaren heen in de greep van verslaving houden. Hoe is het met de kinderen binnen die families gesteld? Gedoemd om verslaafd te geraken? Waar lopen zij zoal tegen aan? Wat kan hen helpen? (door: Het Zwarte Gat)
 
Workshop kort 21: Samenwerken met familie: wanneer je leven je lief is
Samenwerking in de triade tussen hulpverlener, cliënt en familie loont. Met behulp van een ervaringsverhaal van een vader, illustreren wij dat mededogen, passie en moed van hulpverleners ons verder brengen dan de starre regels van het systeem. Wanneer je je als familie gezien weet, verliest de onmacht en boosheid zijn destructieve kracht en ontstaat krachtige verbondenheid. (door: Familie als Bondgenoot)